MO-JI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO:Daisuke Shima/adhoc